נידה שהושיטה לבעלה חפץ לעיני כולם

איסור מסירה מיד ליד בנידה

א' שמירת נגיעה והושטה מיד ליד

בתורה כתוב ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב, פירשו בגמרא שהאיסור הזה אמור גם על נגיעה וגם על ביאה ממש.

בחז"ל מבואר שחיבוק ונישוק אישה נידה אסור מהתורה, ובכלל זה כל מגע חיבה, ושאר נגיעות שאינן של חיבה אסרו חז"ל על פי הסיפור שהיה עם אליהו הנביא שהורה לאישה שבעלה נפטר בקיצור ימים ושנים שמכיון שלא הקפידו על שינה במיטה מחוברת לכן נענשו, ובאותו עניין מבואר גם שכל נגיעה אסורה וכן כל רמז של חיבה אסור.

כלל דיני הרחקות נכנסים לשני קטגוריות: א' "מגע" והמסתעף [יחסים, הושטה, זריקה, נגיעה, וכו'] ב' "הרגל דבר" והנכלל בו [אכילה מצלחת אחת, ישיבה על ספסל אחד, מיטה אחת, שליחת כוס של יין הצעת מצעים עבורו בפניו, ישיבה על מיטתה, אכילה משייריה, וכו']

כל אישה מגיל הבגרות כשמקבלת מחזור ראשון היא במצב נידה, עד שתיטהר במקווה כדין.

בהלכה כתוב שתיקנו שלא תטבולנה הבתולות במקווה על מנת שלא ייכשלו בהם, ולכן מקובל במקוואות שנשים נשואות בלבד תטבולנה, ברור הדבר שאם בכ"ז טבלה במקווה ים וכדו' שאין בה איסור נידה שעוונו כרת.

למעשה: זוג שאינם נשואים אסורים במגע מכל סוג שהוא, יחסים אינטימיים, רמיזות אינטימיות וכדו'.

זוג נשוי: לאחר טבילה במקוה עד המחזור הבא היא טהורה, בזמן זה כל סוגי קירבה הם עניין של מצווה גדולה, ערכה של המצווה בלתי ניתן לתיאור ויש כמה מצוות דאורייתא בכך: עונה, ואהבת לרעך כמוך, עונג שבת  ולפעמים פרו ורבו ועוד, כך שריבוי העניין הזה לזוג נשוי הוא בדיוק כוונת הבורא והבריאה.

באם האישה לאחר מחזור טרם תהליך טהרה אסורה ביחסי אישות באיסור כרת רח"ל ובמגע וכן "הרחקות". [ניתן לקבל תדרוך הלכתי למייל, יש לפנות לצור קשר באתר].

ב' כבר הושיטה לעברו:

בני זוג נשואים [ובזמן שהאישה נידה\טמאה\אסורה\ראתה דם] אסורים במסירה מיד ליד, לכן אם צריכים להעביר משהו יניחו על שלחן וממנו השני ייקח, ואם זה ליד אנשים יימנעו מכך, ובאם כבר הושיטה לו אין לקחת ממנה אלא ימנע ממנה בתואנת ביטול שאינו צריך עתה את הדבר ובכך יצילו עצמם מאיסור הושטה,

ובאם בדיעבד לקח ממנה לא יחזיר לה, אלא ישגיחו על עצמם לא לטעות בכך.

איסור זה התקבל גם אצל בני ספרד, ועניינו שלא יבואו למגע גופני בטעות תוך כדי ההושטה וכן מניעת קירבה רגשית.

אין איסור לאהוב את האישה או להביט ביופייה בזמן נידתה ,אדרבה היא זקוקה לקרבה ותמיכה רגשית יותר ולכן ההקפדה על ההרחקות הם עניין טכני כגדר בפני הפיתוי.